Revalidatietraject

Intake


Poliklinisch

Nadat uw huisarts of specialist van het ziekenhuis u heeft doorverwezen, nodigen wij u uit voor een intakegesprek bij Revant. Ter voorbereiding op deze intake ontvangt u een vragenlijst. In geval van longrevalidatie vindt vooraf nog een huisbezoek door een longverpleegkundige plaats. Na het intakegesprek plannen we vervolgafspraken in voor de observatie.

 

Klinisch

Volgt u een klinisch revalidatietraject dan vindt het intakegesprek plaats op de opnamedag. Ook uw partner/naaste is van harte welkom om op deze dag kennis te maken. Komt u vanuit het ziekenhuis dan informeert de verpleegkundige u over uw verblijf en stelt zij een aantal vragen over o.a. uw dieet, medicijngebruik, therapie of benodigde hulpmiddelen. Zo kan de overgang van het ziekenhuis naar onze kliniek goed verlopen.

Observatie


Tijdens de observatie vinden er onderzoeken/behandelingen plaats zodat we inzicht krijgen in mogelijkheden, beperkingen en uw wensen. Bij longrevalidatie is deze observatie gebundeld in een onderzoeksweek. Aan het eind van de observatie stelt het behandelteam een persoonlijk behandelplan op. Dit plan beschrijft wat u wilt/kunt bereiken tijdens de revalidatie en welke therapieën daarvoor nodig zijn. Doorloopt u een klinisch revalidatietraject dan geven wij u een schatting van de opnameduur (minimaal 3 weken).

Het kan zijn dat wij niet kunnen voldoen aan uw hulpvraag. In dat geval geven wij een onderbouwd advies dat beter bij uw hulpvraag past.

 

 

Intake en start behandeling

Wij streven naar een korte wachttijd voor het eerste intakegesprek en de start van de behandeling.

Gemiddeld binnen 2-3 weken sturen wij u een uitnodiging.

Vanaf het 12e jaar betrekken wij het kind bij de toestemming over de behandeling en over het programma. Samen met zijn/haar ouders wordt hij/zij geïnformeerd over het behandelplan.

Vanaf 16 jaar kunnen kinderen zelfstandig beslissen over een behandeling. Hiervoor is geen toestemming van de ouders nodig. Vanaf 18 jaar beslissen volwassenen zelfstandig, tenzij zij handelingsonbekwaam zijn.

Behandeling


Aan de hand van uw persoonlijke behandelplan maken we een therapieplanning waarbij we rekening proberen te houden met uw wensen. Vervolgens start de behandeling. Poliklinische behandelingen plannen we in op werkdagen. De duur van de behandeling verschilt per revalidant, per revalidatieprogramma en varieert tussen de 2 en 15 weken. Elke week ontvangt u uw weekprogramma met therapieën en namen van de behandelaars. Behandelingen vinden in groepen plaats of individueel. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie en/of behandeltraject. Ook zelfstandig thuis oefenen is belangrijk voor uw verdere herstel. Uw behandelaar bespreekt met u welke oefeningen u (eventueel met hulp van naasten) kunt doen. Er zijn daarnaast diverse voorlichtingsbijeenkomsten waarbij ook uw partner/naaste van harte welkom is.

 

Ongeveer halverwege het traject bespreekt het team de voortgang en stellen we het behandelplan zo nodig bij. Wij zullen dit samen met u overleggen. Als u vragen/klachten heeft of problemen ervaart, kunt u ook zelf een gesprek aanvragen. Omdat Revant een opleidingscentrum is voor (para-)medische beroepen, kunnen stagiaires uw behandeling bijwonen of overnemen.

Afronding


Poliklinisch

Tijdens de afrondingsfase bereiden wij u voor op de periode na de revalidatie. De behandelingen worden afgebouwd en zo nodig overgedragen aan behandelaars buiten Revant. Ter afsluiting van de behandeling heeft u een gesprek met de revalidatie-/longarts of een behandelaar van Revant en vindt schriftelijke terugkoppeling plaats naar uw verwijzend huisarts/specialist.


Klinisch

Volgt u een klinisch programma dan is het doel dat u na ontslag naar huis gaat (doorgaans voorafgegaan door weekenden thuis). Soms zijn hiervoor aanpassingen in en om het huis nodig. Tijdens de revalidatie zal een ergotherapeut dit bekijken. Wanneer ondersteuning van thuiszorg of andere instanties nodig is, verwijzen wij u naar hen. Als ontslag naar de eigen thuissituatie niet mogelijk is, dan zoeken we samen met u naar een passende oplossing. Na uw klinische revalidatie kan het nodig zijn dat de behandeling wordt voortgezet binnen Revant (poliklinisch) of daarbuiten. Wij zorgen ervoor dat de overgang zo goed mogelijk verloopt.

interdisciplinair team

 

familieparticipatie

 

 

Brochure Revalideren bij Revant >>

Lees hier de volledige tekst of klik op de afbeelding.

Effectiviteit van de behandeling


Tijdens en bij afloop van het revalidatietraject doen we onderzoek naar de effectiviteit van de behandeling. Deze meting gebruiken we voor elke revalidant om het revalidatietraject te volgen en de effecten van de behandelprogramma’s te meten. Op grond van deze metingen kunnen we behandelprogramma’s verbeteren en aanpassen. Meer informatie vindt u hier.

Veiligheid


We doen er alles aan om de behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Als er zich toch iets voordoet, treffen we maatregelen en start de betrokken behandelaar een procedure. We achterhalen de oorzaak van het incident zodat dit in de toekomst voorkomen kan worden. Uiteraard ligt de eindverantwoordelijkheid voor uw veiligheid bij Revant. Ook u kunt hier een bijdrage aan leveren:

  • geef alle informatie over uw gezondheidstoestand;
  • neem een overzicht mee van de medicijnen die u gebruikt. Deze kunt u opvragen bij uw apotheek;
  • vertel het ons als u iets niet begrijpt;
  • volg de instructies en adviezen goed op;
  • draag zelf bij aan het vermijden van (onge)vallen.

Heeft u een klacht of een tip?

Al onze medewerkers proberen u zo goed mogelijk te behandelen en te bejegenen. Desondanks kan het voorkomen dat u ontevreden bent of klachten heeft over de gang van zaken. Aarzel niet. Om herhaling in de toekomst te voorkomen, is het belangrijk dat u uw klacht kenbaar maakt. Ook tips voor verbetering ontvangen wij graag.

Meld hier uw klacht of uw tip.

Door het bespreekbaar en openlijk kenbaar maken van fouten willen wij de zorg voor revalidanten beter én veiliger maken.