Ik heb een klacht


Al onze medewerkers proberen u zo goed mogelijk te behandelen en te bejegenen. Desondanks kan het voorkomen dat u ontevreden bent of klachten heeft over de gang van zaken. Aarzel niet. Om herhaling in de toekomst te voorkomen, is het belangrijk dat u uw klacht kenbaar maakt.
 

 

Om zorgvuldig met deze klachten om te gaan hebben we een klachtenregeling opgesteld. Klachten kunt u eerst bespreken met de betrokken medewerker, behandelaar of revalidatie-/longarts of indienen bij de Klachtencoördinator. Dat kan via dit online formulier. U kunt dit formulier ook printen en inleveren bij de receptie of toesturen. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht van ons.

Uw klacht zullen we behandelen en door bemiddeling oplossen. Een bemiddelaar probeert door overleg met zowel de klager als de aangeklaagde om tot een voor iedereen bevredigende oplossing te komen. Wanneer de bemiddeling niet is geslaagd, kunt u in beroep bij de Raad van Bestuur. Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost en u hierin niet berust, kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Ziekenhuizen.

 

Voor meer informatie over de klachtenregeling verwijzen wij u ook naar Adviespunt Zorgbelang (0900  243 70 70, € 0,10 per minuut).

Online klachtenformulier

Dhr./Mevr.:*
Naam:*
Indiener van de klacht:*
  
Richt de klacht zich op een individueel persoon? Zo ja, wie?:
Relatie tot de revalidant:
Welk knelpunt / welke klacht wilt u onder de aandacht brengen:*
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:*
E-mailadres:*
Geboortedatum:
Revalidatiecode (r-nummer op de planningsbrief):
Behandelend arts:
Type deze code over:*
Captcha
U kunt een bijlage toevoegen als u de klacht uitvoerig wilt toelichten: