Algemene voorwaarden

Revant informeert de revalidant voorafgaand aan zijn/haar behandeling over een aantal afspraken die gemaakt worden in het kader van de behandeling. Deze afspraken zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden van Stichting Revant, statutair gevestigd te Breda, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20136126.

 

TOELICHTING

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door het revalidatiecentrum met revalidanten gesloten behandelovereenkomsten, voor zover deze werkzaamheden binnen het kader van het revalidatiecentrum worden uitgeoefend.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Revalidatiecentrum

Een van de locaties van Revant: Breda | revalidatiecentrum, Breda | centrum voor complex chronische longaandoeningen, Breda | revalidatiecentrum Lindenhof, Goes | kinderrevalidatie Reigerbos, Terneuzen | revalidatiecentrum De Wielingen.

b. Behandelovereenkomst

 Alle door het revalidatiecentrum met de revalidant gesloten overeenkomsten betreffende een behandeling.

c. Revalidant

De wederpartij van het revalidatiecentrum bij het aangaan van de behandelovereenkomst.

d. Behandeling

Een klinische opname, dagbehandeling, poliklinische behandeling of consult, revalidatieverplaatste zorg en alle overige, al dan niet medisch specialistische zorg of dienstverlening.

 

Artikel 2

Door het aanvaarden van de behandeling geeft de revalidant blijk genoemde algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd. Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien het revalidatiecentrum daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

 

AANMELDING EN INFORMATIEVERSTREKKING

 

Artikel 3

Elke revalidant dient zich steeds op eerste verzoek van het revalidatiecentrum te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een revalidant desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is het revalidatiecentrum gerechtigd de behandelovereenkomst op te schorten tenzij het om acuut te verlenen zorg gaat.

 

Artikel 4

De revalidant verklaart zich bereid de vragen van de medisch specialist en behandelaars in het kader van onderzoek, diagnostiek, indicatiestelling en behandeling naar beste weten te beantwoorden en verstrekt zodoende de medisch specialist en alle overige behandelaars van zijn/haar behandelend team alle inlichtingen en medewerking die voor de goede inzet en het verloop van de behandeling nodig zijn.

 

Artikel 5

Revant beschikt over een privacyreglement dat gevolgd wordt door alle medewerkers. Volgens dit reglement behandelen de medisch specialist en alle behandelaars de aan hen ter beschikking gestelde informatie vertrouwelijk en verleent de medisch specialist op verzoek de revalidant inzage in zijn dossier.

 

Artikel 6

De revalidant gaat ermee akkoord dat de medisch specialist de behandelaars van het team informeert over diagnose, indicatiestelling en alle voor de behandeling noodzakelijke gegevens en dat behandelaars elkaar die informatie verschaffen die zij op enig moment van de revalidant in het kader van de behandeling hebben ontvangen en die relevant is voor de ander om zijn behandeling naar beste vermogen uit te voeren.

 

Artikel 7

Inzage van het dossier of informatie uit het dossier aan derden wordt slechts verleend als de revalidant hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven en deze inzage of informatie schriftelijk is aangevraagd.

 

BEHANDELING EN DE AFSPRAKEN HIEROVER

 

Artikel 8

Gedurende de behandeling wordt de revalidant geïnformeerd over de voortgang van de behandeling en worden eventuele bijstellingen van het behandelprogramma met hem overlegd.

 

Artikel 9

De behandelaars doen hun uiterste best om geplande afspraken doorgang te laten vinden. Indien een behandelaar door onvoorziene omstandigheden er niet is op de dag van behandeling, zal ernaar gestreefd worden om een andere behandelaar de behandeling over te laten nemen.

 

Artikel 10

Omwille van de continuïteit van de behandeling is het noodzakelijk dat de revalidant verschijnt op de gemaakte afspraken.

 

Artikel 11

Kan de revalidant wegens omstandigheden niet op de behandeling verschijnen, dan dient hij dit minimaal 24 uur van tevoren bij de planning te melden. Het revalidatiecentrum behoudt zich het recht voor het wegblijftarief in rekening te brengen wanneer een revalidant een gemaakte afspraak niet nakomt en deze afspraak door de revalidant niet ten minste 24 uur van te voren is afgezegd. De bewijslast in dezen ligt bij de revalidant.

 

Artikel 12

Het is voor de behandeling ongunstig om deze tussentijds te onderbreken. Wil de revalidant zijn behandeling korte tijd onderbreken dan heeft hij hiervoor de toestemming nodig van de behandelend medisch specialist en dient hij dit ruimschoots voor de betreffende periode met hem te bespreken. Wordt hieraan niet door de revalidant voldaan, dan kan zijn behandelend arts hem uit de behandeling ontslaan.

 

Artikel 13

Revant hanteert regels inzake het voorkomen van agressie en ongewenst gedrag. Volgens deze regels benaderen medewerkers van Revant de revalidant met respect en op correcte wijze. Tijdens zijn behandeling onthoudt de revalidant zich van gedragingen die aanstoot geven of leiden tot overlast voor anderen. Dit ter beoordeling van behandelaars of de leiding van de unit waar behandeling plaatsvindt. Wordt onaanvaardbaar gedrag geconstateerd dan worden maatregelen getroffen ter bescherming van de veiligheid van andere revalidanten en bezoekers en medewerkers. Ernstig wangedrag kan aanleiding zijn om de behandelingsovereenkomst te beëindigen.

 

Artikel 14

Revant gebruikt geanonimiseerde uitkomsten van metingen die worden verricht tijdens de behandeling en geanonimiseerde gegevens van ingevulde vragenlijsten voor verbetering van programma’s, voor wetenschappelijk onderzoek of voor klinimetrie. Deze gegevens worden alleen geanonimiseerd gebruikt, volgens de privacy wetgeving.
 

FACTURERING

 

Artikel 15

De revalidant verleent het revalidatiecentrum een machtiging om namens de revalidant aan diens verzekeringsmaatschappij betaling te vragen (van het verzekerde deel) van de kosten van de aan hem/haar verleende behandeling. De revalidant verschaft het revalidatiecentrum daartoe de benodigde informatie over de verzekering. In voorkomende gevallen verrekent het revalidatiecentrum bij ontvangst van de vergoeding van de verzekeringsmaatschappij de ontvangen bedragen door deze in mindering te brengen op hetgeen de revalidant eventueel uit hoofde van de behandeling aan het revalidatiecentrum verschuldigd is.

 

Artikel 16

Het revalidatiecentrum behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven voor de behandeling te wijzigen, echter uitsluitend als dat geschiedt overeenkomstig de geldende prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit of enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan. Mocht op een behandeling geen wettelijke prijsvoorschriften van toepassing zijn, dan gelden de op het moment van de betreffende behandeling geldende, bekendgemaakte tarieven zoals overeengekomen met de zorgverzekeraars.

 

Artikel 17

Behoudens de bij of krachtens de wet bepaalde uitzonderingen stuurt het revalidatiecentrum de factuur voor de behandeling (of voor een gedeelte daarvan), evenals voor het leveren van (andere) goederen of diensten, naar de revalidant. Betaling van de factuur dient zodanig te geschieden dat het revalidatiecentrum uiterlijk dertig dagen na de factuurdatum de betaling heeft ontvangen. Indien de revalidant aantoont de factuur later dan vijf dagen na de factuurdatum ontvangen te hebben, wordt de betalingstermijn verlengd met het aantal dagen dat de factuur later is ontvangen dan de factuurdatum.

 

Artikel 18

Indien de revalidant klachten heeft over de geleverde goederen en/of diensten of de facturering, hebben deze geen opschortende werking.

 

WGBO

 

Artikel 19
Op alle tussen het revalidatiecentrum en de revalidant gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Voor al onze behandelingen houden wij ons aan de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO). Informatie over deze Wet kunt u vinden op www.zorgbelangnederland.nl.


WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

 

Artikel 20
Revant is niet aansprakelijk voor schade die aan de revalidanten of aan hun eigendommen wordt toegebracht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Revant.

 

MELDCODE HUISELIJK GEWELD

Revant volgt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.


www.revant.nl | Colofon | Disclaimer | Privacy statement